Λογόμετρο

Αξιολόγηση μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου «Λογόμετρο»

Το Λογόμετρο είναι ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των προφορικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων γραμματισμού των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 έως 7 ετών). Είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο που δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας και σταθμίστηκε μέσω μεγάλου και αντιπροσωπευτικού πληθυσμού παιδιών από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, οι τομείς που αξιολογούνται είναι οι εξής: φωνολογική επίγνωση και επεξεργασία (διαχείριση και κατανόηση των φωνημάτων-συλλαβών), σημασιολογική ανάπτυξη (προσληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο), μορφολογική επίγνωση (χειρισμός και επεξεργασία των μορφημάτων), πραγματολογική επάρκεια (χρήση λόγου κατά την επικοινωνία), αφηγηματικός λόγος (παραγωγή-κατανόηση), ακουστική κατανόηση, γνώση αλφαβήτου, αναδυόμενη γραφή.

  • Η διαδικασία:

Η διαδικασία χορήγησης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δίνονται παραδείγματα κατά την έναρξη μιας νέας δοκιμασίας. Το εργαλείο αυτό είναι διαμορφωμένο, ώστε το παιδί να βρίσκεται σε περιβάλλον παιχνιδιού χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι πραγματοποιείται τεστ και χωρίς να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τυχόν λάθη.

Η διάρκεια χορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 45 και 90 λεπτών, καθώς το τεστ εξελίσσεται σύμφωνα με τους ρυθμούς του εκάστοτε παιδιού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα δεδομένα επεξεργάζονται και συγκρίνονται με τις επιδόσεις παιδιών αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας και φύλου. Στο τέλος αποστέλλεται έγγραφο με την αναλυτική επίδοση του παιδιού σε κάθε δοκιμασία, τα ποσοστά επίδοσής του σε σύγκριση με τον αντίστοιχο πληθυσμό και την αναφορά για τυχόν ύπαρξη εμφάνισης μαθησιακών ή γλωσσικών δυσκολιών. Σημειώνεται πως τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού παραμένουν απόρρητα καθ’ όλη τη διαδικασία. Το Λογόμετρο χορηγείται μόνο από πιστοποιημένους συνεργάτες.

Η αξιολόγηση μέσω αυτού του ψυχομετρικού εργαλείου μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεννόηση με την πιστοποιημένη Λογοθεραπεύτρια. Δεν αποτελεί μέρος της κοινής αξιολόγησης που διεξάγεται από την κλινικό.

Βιβλιογραφία αναφοράς:

Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α.Μ., Αντωνίου, Φ., Διαμαντή, Β., & Παπαϊωάννου, Σ., (2017). Λογόμετρο: Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης ψηφιακών εφαρμογών-Εκπαίδευσης και βαθμολόγησης δοκιμασιών (εκδ. 1.2).

Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.logometro.gr
Λογοθεραπεία - Λογόμετρο