Αξιολόγηση

Κατά τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση εξετάζονται τα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και οι παρούσες ανάγκες ενός ατόμου. Η διαδικασία αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Η λογοθεραπευτική εκτίμηση σχεδιάζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία και τις διαφορετικές ανάγκες του ατόμου.

Είναι πρωτεύον να πραγματοποιηθεί η λήψη του ιατρικού και λογοθεραπευτικού ιστορικού του ατόμου. Σε περίπτωση παιδιού, λαμβάνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα και σε περίπτωση ενήλικου, λαμβάνεται από τον ίδιο ή από τον φροντιστή του, αν ο ίδιος δεν βρίσκεται σε θέση να επικοινωνήσει. Το ιστορικό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πολλές φορές αναδύεται η αιτιολογία της παρούσας δυσκολίας. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται παραμένουν απόρρητα.

Τα υποσυστήματα της ομιλίας και οι τομείς της γλώσσας που αξιολογούνται είναι:

  • Ο λόγος: Αξιολογούνται η μορφή (μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία), το περιεχόμενο (σημασιολογία), η χρήση (πραγματολογία) τόσο ως προς την κατανόηση όσο και ως προς την έκφραση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.
  • Η ομιλία: Πραγματοποιείται εκτίμηση της καταληπτότητας, της άρθρωσης (κινητικές ικανότητες), της φωνολογίας (γλωσσικές ικανότητες) καθώς και διεξάγεται στοματοπροσωπικός έλεγχος (η εξέταση της δομής και της λειτουργικότητας των οργάνων που συμβάλλουν στην άρθρωση).
  • Η ροή της ομιλίας: Εκτιμώνται οι λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της αυθόρμητης ομιλίας ή της ανάγνωσης. Σε περίπτωση τραυλισμού ή ταχυλαλίας πραγματοποιείται περαιτέρω εξέταση, ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός σοβαρότητας και το είδος των δυσκολιών.
  • Η φωνή: Αξιολογούνται το ύψος, η ένταση, η αντήχηση, η σταθερότητα φωνής και αναπνοής.
  • Η ακοή: Η κατάσταση της ακοής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας (μπορεί να ζητηθεί ακοολογικός έλεγχος σε περίπτωση υποψίας για υπάρχουσα βαρηκοΐα).
  • Η μνήμη: Εκτιμώνται η ακουστική και οπτική μνήμη.
  • Η κατάποση: Η αξιολόγηση της κατάποσης πραγματοποιείται για τη διάγνωση δυσφαγίας/δυσκαταποσίας.
  • Η μη λεκτική επικοινωνία: Είναι η διαδικασία μεταφοράς μηνυμάτων χωρίς τη χρήση ομιλίας-λόγου. Παρατηρούνται οι κινήσεις/εκφράσεις προσώπου και σώματος, η βλεμματική επαφή.

Πάντοτε δημιουργείται ένα προσφιλές περιβάλλον για τον εξεταζόμενο με σκοπό την αποφυγή άγχους για τη λογοθεραπευτική εκτίμηση καθώς και την ευχάριστη διεξαγωγή της.

Διαβάστε Επίσης:

Αξιολόγηση μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου «Λογόμετρο»

Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.logometro.gr

Λογοθεραπεία - Αξιολόγηση